— Anette Basso

Archive
Tag "debattinnlegg"

Norske mediemenn har oppdaget at kvinnekampen ikke er over. Men når kronikkblekket tørker, vil de bidra i kampen for likestilling?

Dagbladets Kjetil Rolness har avlyst kvinnekampen. Denne uken tok Aksel Braanen Sterri til motmæle, i en faktabasert og eksempelrik tekst som viser at likestilling ikke er oppnådd. Til farsdagen ønsket Dagsavisens Bernt Erik Pedersen seg en pause fra folk som skal fortelle ham om hva det er å være mann. Han kjenner seg ikke igjen i maskuline stereotypier om bacon og bålbrenning.

La meg vifte med en rosa klut – gutter, redningen er her! Det kalles feminisme. Norske kvinner har kjempet jevnt og trutt for likestilling i over hundre år! Endelig er dere klare til å ta kampen sammen med oss også utenfor kronikkspaltene! Eller?

For «kvinnekampen er ikke over», slik Sterri påpeker. Mange menn behøver fremdeles å overbevises om dette – kvinner i mindre grad. Kvinner er mer bevisste på at kjønnsdiskriminering skjer, fordi kvinner oftere diskrimineres på grunnlag av kjønn. En del menn har begynt å føle på det samme og har åpnet øynene for at kjønnsdiskriminering skjer – i barnehagen, på skolebenken, under jobbintervjuet, i styrerommene, langs bardisken, i historiebøkene og i politikken. Med et nødvendig interseksjonelt perspektiv vet vi også at sjansen for å bli utsatt for diskriminering øker dersom en eksempelvis har en mørkere hudfarge eller en funksjonsvariasjon. Deres stemmer kommer til å runge høyere i tiden som kommer. Da må vi lytte.

For hvem lytter vi til? Harald Eia har rett i at menns vurderinger og anerkjennelse veier tyngre enn kvinners. Dermed lytter flere menn (og kvinner) når det er en mann som snakker. For mange av oss formidler disse kronikkene lite nytt. Det oppleves som et paradoks at medieoffentligheten nå bruker enkelte menns stemmer som et bevis på at likestilling er noe å bry seg om. Et massivt kor av kvinnestemmer har sunget det samme budskapet lenge – uten å nå like mange ører og generere like mange kronikker som Eia. Som artisten Björk nylig påpekte: «Alt en mann sier, må en kvinne si fem ganger for å bli hørt». En kan bli bitter av mindre, men det kommer vi jo ingen vei med.

For om norske menn har diskutert og reflektert over Eias, Rolness´ og Sterris kronikker, så jubler jeg nesten uten forbehold. At mannsrollen er i endring og at menn har oppdaget at de også er et kjønn (og at de kan diskrimineres på grunnlag av det) kommer likestillingskampen til gode.

La oss da endelig slå fast at mangel på likestilling er et problem, både for hun, han og hen.
La oss komme med flere innspill til løsninger på problemet, enn utspill som drøfter hvorvidt problemet finnes.
La oss få på plass en effektiv og treffsikker likestillingspolitikk.
La oss diskutere forslag om reell likelønn, sekstimers arbeidsdag, likestilt foreldrepermisjon, omvendt voldsalarm og normkritisk seksualundervisning.
La oss utvide trange kjønnsroller og riste av oss stereotypier.
La oss gjøre det enklere å bli vurdert ut ifra våre egenskaper, og ikke ut ifra kjønn, seksuell legning, kjønnsidentitet, alder, klasse, funksjonsvariasjoner, livssyn, hudfarge, etnisitet eller statsborgerskap.

Som interseksjonell feminist er jeg optimist. Når vi utvider feminismen og inkluderer flere blir veien til målet om likestilling kortere. Da er mulighetene større for at vi alle får like mye makt til å påvirke samfunnet og vårt eget liv. Menn, er dere med?

intersectionality

Read More

Kjære leser! Dette er en tekst som ble ført i pennen for Feministisk initiativ Bergen-Hordaland, i min rolle som talsperson og listekandidat ved #valg2015. Innlegget ble opprinnelig publisert i Bergens Tidende 24.09.15.


Vi følger nøye med dere

Hvordan vil feministene i Arbeiderpartiet samarbeide med sine verdikonservative kompanjonger i KrF?

Feministisk initiativ fikk over 600 valgstemmer i Bergen, men ikke mange nok til å sikre oss mandat i bystyret. Vi er et ungt og utålmodig parti med stort pågangsmot, og vi gir oss ikke så lett. Vi skal ta plass i bystyret om fire år, og om to år stiller vi til stortingsvalg.

Fremtiden ser lys og rosa ut. 
 Se bare hva som er skjedd i Sverige. Da et feministisk parti kom på banen, fikk feminister i andre partier luft under vingene. Vi vet at smarte feminister på venstresiden har fått større boltreplass i egne partier. Vi har en soleklar utfordring: Kampen for likestilling og mot diskriminering må engasjere hver dag hele året.

Vi ser med interesse på hvordan Miljøpartiet De Grønne, stiftet i 1988, nå har fått sitt definitive gjennombrudd. I likhet med MDG bidrar FI med ny kunnskap og nye perspektiver, samtidig som vi ikke lar oss plassere langs den tradisjonelle høyre-venstre aksen. I likhet med en grønn omstilling vil heller ikke likestilling skje av seg selv – noen må prioritere det.

MDG har plassert miljøet på den politiske agendaen, i den grad at (nesten) alle partier nå erklærer seg grønne. I en av valgkampens siste debatter slo Høyre og Smith-Sivertsen fast at de var det «tredje mest grønne partiet». Mon det. 

I Sverige har regjeringen erklært seg som feministisk, mye takket være svenske FI.

Hvordan vil feministene i Arbeiderpartiet samarbeide med sine mer verdikonservative kompanjonger i KrF? Vil frustrerte feminister i MDG finne seg nye beitemarker? Hvor er de erfarne kvinnesakskvinnene i Høyre?

Her er åtte tiltak for et mer likestilt Bergen som vi håper folkevalgte feminister vil arbeide for. Vi vil følge nøye med dere!

 • 

Sikre et krisesentertilbud for mennesker med tilleggsproblemer innen rus og psykiatri, og lage en egen handlingsplan for kvinner i rus.
 • 

Sikre en obligatorisk og omfattende seksualundervisning i skolene for å forebygge voldtekt, overgrep og seksuell trakassering.
 • 

Sette i gang prøveprosjekter med mål om å innføre seks timers arbeidsdag med full lønnskompensasjon i offentlige virksomheter.
 • Opprette barnehager og SFO for foresatte med ubekvemme arbeidstider, med tilbud også på nattetid.
 • 

Motvirke et fremtidig kjønnsdelt arbeidsmarked gjennom bevisst rådgiving i skolene.
 • 

Arbeide for nulltoleranse for sexistisk og diskriminerende reklame i byrommet, og på sikt et reklamefritt byrom.
 • Arbeide for at strippeklubber ikke får skjenkebevilling.
 • Øke støtten til Omsorgsbasen og Utekontakten, med særlig fokus på tilbud for prostituerte og ofre for menneskehandel.
 • Read More

  Kjære leser! Dette er en tekst som ble ført i pennen for Feministisk initiativ Bergen-Hordaland, i min rolle som talsperson og listekandidat ved #valg2015. Innlegget ble opprinnelig publisert i en forkortet versjon i Bergens Tidende 05.08.15.


  Kjære politi, beskytt oss!

  Feministisk initiativ ønsker å likestille voldtektssaker med voldssaker og innføre 90 dagers behandlingsfrist. Samtidig krever vi at politiet i Hordaland tar et oppgjør med skadelige holdninger.

  Igjen skriver bergensavisene om voldtekt. Anledningen er en av de mer sjeldne overfallsvoldtektene, som ryster alle kvinner som beveger seg i Bergen by. Voldtekt er terror – en form for terror som rammer den enkelte og som sprer frykt blant resten. Offeret sitter igjen alene med skyldfølelsen, skammen og ofte følelsen av å selv ha ansvaret.

  Kan vi stole på at politiet tar denne formen for terror på alvor? Er vi beskyttet?

  Tilnærmet straffefrihet

  En av ti kvinner i Norge blir voldtatt, en av hundre menn likeså. De fleste overgripere er menn, og i de fleste tilfeller kjenner overgriper og offer hverandre fra før.

  Antallet anmeldte voldtekter øker. Dette behøver ikke å bety at det skjer flere voldtekter, men at bevisstgjøring har fungert og at flere faktisk oppsøker hjelp fra de som skal beskytte oss. Likevel har bistandsadvokater uttalt at de ber klientene sine tenke seg om før de anmelder en voldtekt. Grunnen? Belastningen for offeret er stor og svært mange av sakene ender med henleggelse eller frifinnelse.

  Sjansen for at en voldtekt ender med domfellelse er forsvinnende liten. Kun en av ti voldtekter i Norge blir anmeldte. Av disse blir mellom 75% – 80% henlagt uten oppklaring. I praksis har vi tilnærmet straffefrihet for voldtekt i Norge.

  Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for en voldtektssak er vel 150 dager – eller 5 måneder. I riksmediene har vi hørt om tilfeller der offeret setter livet på vent i nesten to år. Flere har omtalt behandlingstiden som et nytt overgrep.

  Den lange behandlingstiden gjør det også mulig for overgriperen å begå flere overgrep – den såkalte «kjendisdanseren» i Oslo står som et skrekkeksempel.

  Feministisk initiativ tror ikke at strengere straffer nødvendigvis reduserer antallet voldtekter i Norge. Men vi tror at praksisen i dag, med lang behandlingstid og tilnærmet straffefrihet for voldtekt, legger tyngde til børen som allerede hviler over ofrene.

  Voldtekt – en hastesak

  Hvordan kan situasjonen endres? Flere meningsbærere har tatt til orde for en 90 dagers behandlingsfrist for voldtekt- og overgrepssaker. I dag opererer politiet med en slik frist i visse voldssaker – som håndgemeng i taxikøen natt til søndag. I voldssakene med frist påpeker politiet selv at saksbehandlingstiden har vist en positiv utvikling, og at det har vært en sterk nedgang i antallet saker.

  Både politiet selv og Riksadvokaten stritter imot å innføre 90 dagers behandlingsfrist på voldtektssaker. I 2007 var Riksadvokaten bekymret for at en slik frist ville gjøre kvaliteten på etterforskningen dårligere. Det samme mente de i 2011.

  Men politiet er allerede under tidspress på slike saker. «Det er viktig at etterforskning kan iverksettes så raskt som mulig», skriver politiet i Hordaland i sin egen veileder til den som har blitt utsatt for voldtekt. Videre skriver de at «materialet må sikres raskt» og at «politiet bør snarest få opplysninger om gjerningspersonens identitet».

  Rettsmedisinske undersøkelser må nødvendigvis gjøres kort tid etter at overgrepet har funnet sted. I dag kan DNA-analyser gjennomføres på svært kort tid og i hastesaker kan svaret være klart i løpet av et døgn, i følge Folkehelseinstituttet.

  Da gjenstår åsted og overgriperens identitet. Offeret vil i de fleste tilfeller være i stand til å peke ut et åsted. De aller fleste voldtekter og overgrep begås av en bekjent av offeret. I et fåtall av sakene er gjerningspersonen ukjent, akkurat som i andre voldssaker.

  Feministisk initiativ ser ingen gode grunner til at politiet ikke skal innføre like frister i voldtektssaker som voldssaker. Vi håper på begrunnelser og svar fra politiet om dette.

  Verdig vår tillit?

  Hva så med holdningene – kan ofre for voldtekt stole på å bli møtt med forståelse og kompetanse fra politiet? I Bergensavisen 5. juli uttalte politioverbetjent Bente Liland følgende: «Man må ikke sette seg i en tilstand som gjør en sårbar for å bli utsatt for overgrep». Vi krever svar på om denne type holdninger, hvor ansvaret for å unngå et overgrep legges på offeret framfor overgriperen, er representativ for politiet i Hordaland.

  Politiet skal beskytte oss og møte oss i sårbare situasjoner. Samfunnet er avhengig av at vi har tillit til politiet. Liland gjør seg ikke verdig vår tillit med et slikt utsagn.

  Det samme gjelder i saken som ble kjent tidligere i år, hvor en ung gutt ble møtt med latterliggjøring etter å ha ringt inn og varslet et voldtektsforsøk. Utilstrekkelig opplæring, påberopte politibetjentene seg. Uegnet, kaller vi det.

  Feministisk initiativ nekter å godta holdningene som kommer til uttrykk i disse to eksemplene. Slike holdninger skader – og de kommer fra dem som skal beskytte oss.

  Nødvendig kompetanseheving

  I valgprogrammet vårt tar vi til orde for et likestillingssenter, enten i kommunal eller fylkeskommunal regi. Likestillingssenteret skal ha ansvar for å heve kompetansen i likestillingsarbeid og antirasisme i alle offentlige instanser – politiet inkludert.

  I dag får blant annet politiet tilbud om Rosa Kompetanse Justis, et undervisningstilbud utviklet av LLH, med sikte på at den enkelte politimann- og kvinne blir tryggere i møte med LHBT-personer og sørger for god ivaretagelse i møtet med politiet.

  Vi ønsker et lignende undervisningstilbud med et interseksjonelt perspektiv på voldtekt og overgrep. Dette inkluderer voldtekt i nære relasjoner, voldtekt der offer og overgriper er av samme kjønn, voldtekt av LHBT-personer, voldtekt mot mennesker i prostitusjon, voldtekt av barn og ungdom, voldtekt av eldre, voldtekt av ofre med flyktning- eller asylsøkerstatus og voldtekt av mennesker med funksjonsvariasjoner.

  Ta voldtekt på alvor!

  Feministisk initiativ går til valg på en trygg og ansvarlig by. Frihet fra vold er en grunnleggende menneskerettighet. Vår misjon er å forebygge – kampen mot voldtekt begynner ikke på politistasjonen. Seksuell grensekunnskap må formidles på helsestasjonen, i barnehagen, i klasserommet og videre inn i voksenlivet.

  Men når en voldtekt eller et overgrep faktisk har funnet sted krever vi at politiet tar voldtekt på alvor. Å innføre en 90 dagers behandlingsfrist kan være et steg på veien – samtidig som politiet tar en grundig titt på sine egne holdninger og praksis.

  Se også Kripos´rapport om voldtektssituasjonen 2014, publisert i mars 2015.

  Se også Riksadvokaten om straffesaksbehandling i politiet første tertial 2015.

  Read More

  Kjære leser! Dette er en tekst som ble ført i pennen for Feministisk initiativ Bergen-Hordaland, i min rolle som talsperson og listekandidat ved #valg2015. Innlegget ble opprinnelig publisert i Bergens Tidende 02.06.16.


  Feministisk timinuttersby

  Asfaltpartiene har sittet lenge med makten. Tiden er inne for en feministisk byutvikling!

  Byutviklingsdebatten i Bergen den siste tiden hatt et overveldende fokus: Asfalt. Når vi spør hvorfor, er svaret alltid det samme: Asfaltpartiene Ap, Høyre og Frp. Deres nøkkel til frihet er bil og vei. Like tydelig som at byen og fylket har fått mengder med asfalt, har borgerne tapt noe på veien. Mer vei skaper større avstand mellom mennesker. Vi er i ferd med å bygge et fylke for isolasjon og ensomhet, ikke et fylke for møteplasser og fellesskap.

  Bergen er dårligst på fortetting blant de ti største bykommunene i Norge. UN Habitat mener at den optimale byen skal inneholde 15 mennesker pr. mål. Bergen sentrum har i dag litt i overkant av åtte, Fyllingsdalen rundt seks.

  Når vi bygger byer og samfunn med feminismen som verktøy, inkluderer vi flere. En feministisk byutvikling tar hensyn til både tidsklemme og rullestol, til lommebok og kulturutveksling. Byen skal bygges slik at alle skal ha like muligheter til å leve gode og likestilte liv. Du skal ikke være avhengig av bil for å komme deg til jobb og skole. Hudfargen din skal ikke være et hinder når du skal finne deg et sted å bo. Rullestolen din skal kunne ta deg helt frem til målet ditt. Dårlig byluft skal ikke hindre deg i å bevege deg fritt utendørs.

  Gode byrom skapes hvor folk møtes. Ballbaner og folkekjøkken for internasjonal matutveksling er blant de beste møteplassene vi har. En feministisk byutvikling vil gjøre Bergen til en mer tilgjengelig by, der folk når det de trenger til fots, på sykkel – og i rullestol.

  Den berømte tidsklemma er ikke kjønnsnøytral. Vi vil ha timinuttersbyer, der alt vi trenger i hverdagen ligger i gangavstand innen ti minutter. Det er ikke nytt i verdenssammenheng, ikke engang i norsk sammenheng. I Stavanger går Høyre til nyvalg på en plan om å bygge sin by etter denne modellen.

  Timinuttersbyen vil gi et mer likestilt familieliv. Jobb, skole, barnehage, handel – vi bruker for mye av tiden vår på å sitte i bilen og se nervøst på klokken. Hvem bringer og henter? Hvem skal handle i dag? Rekker jeg løftet om å lese på sengen? Rekker jeg å ta en kopp kaffe med bestemor? Timinuttersbyen gir mer tid til samvær.

  En kompakt timinuttersby er også en mer klimavennlig by. Dårlig luftkvalitet rammer særlig de av oss med svakere helse, men ingen skal måtte bli hjemme fordi bilene fortsetter å forpeste byluften!

  Timinuttersbyen er ikke svaret på alle våre visjoner. Mye mer må snus og vendes på. Vi må fjerne eksisterende «gettoer» der kommunale boliger ligger i klynger, og hvor sterkt traumatiserte flyktninger bosettes vegg i vegg med tunge rusmisbrukere. Vi må bygge langt flere boliger for dem som ikke har egne midler til å huse seg selv og sin familie i dagens knallharde boligmarked. For å oppnå dette kan vi ikke lenger stå med luen i hånden og fri til små lokale utbyggere.

  10 punkter for en feministisk byutvikling:

  1. Vi vil stille krav om at det skal finnes skoler, barnehager, eldreomsorg, lekeplasser, ballspillarenaer og kollektivtilbud – før vi tillater nybygg.
  2. Vi vil stille krav til at alle utbyggere, store som små, setter av en viss prosent av sine boenheter til dem som står i kø for å få kommunal bolig.
  3. Vi vil ta tilbake planleggingsmakten ved først å kutte antallet dispensasjoner.
  4. Vi vil flytte godsterminalen, rive Bygarasjen og fjerne Dokken som havneområde.
  5. Vi vil ha flere bilfrie soner, blant annet på Klosterplassen på Nordnes.
  6. Vi vil ta i bruk allmenningene våre som fellesareal for folk og frivillighet – se til Os!
  7. Vi vil omdisponere parkeringsplasser slik at tiltak som Bildeleringen kan overta disse. Ulike former for sosial delingsøkonomi må inn i byplanleggingen fremover.
  8. Vi vil ha trygge sykkelveier og gode parkeringsmuligheter for sykkel.
  9. Vi vil vekke til live døde grøntarealer og skape liv – la oss begynne med Slettemarkene!
  10. Vi vil utvise nulltoleranse for diskriminerende reklame i byrommet.

  Kommer Feministisk initiativ inn i bystyret etter valget i høst, er det denne byen vi vil tegne og tale om. Det er på tide å se Bergen med rosa briller!

  Kronikken er skrevet av talspersonene Hanne Beth Takvam-Borge og Anette Basso.

  Les også om Feministiskt initiativ (Sverige) sin samfunns- og boligpolitikk
  Les også Håvard Haarstad og Tarje I. Wanwik ved UiB sin kronikk «Vi trenger 10-minutters-byer»
  Les også Kommunal rapport om gangbare byer

  Read More

  Kjære leser! Dette er en tekst som ble ført i pennen for Feministisk initiativ Bergen-Hordaland, i min rolle som talsperson og listekandidat ved #valg2015. Innlegget ble opprinnelig publisert i Bergens Tidende 27.03.15.


  Svar fra en rosa panter

  Kun Feministisk Initiativ løfter likestilling opp og øverst på agendaen.

  Hilde Sandvik kaller det knapt én uke gamle partiet Feministisk Initiativ (Fi) en rosa panter på jakt, og spør hvorfor «venstresidefeministane ikkje heller stør opp under Sosialistisk Venstreparti i staden».

  La oss først slå fast det Hilde Sandvik også vet: Feminister finnes ikke bare på venstresiden av norsk politikk. Feminismen i dag har mange fasetter. Dette demonstrerer også kandidatene som stiller til kommune- og fylkestingsvalg for FI. Kandidatene våre er kvinner og menn, franskmenn og sunnmøringer, studenter, arbeidere og pensjonister. Noen har erfaring fra politikk og kvinnesak, andre har tidligere vært medlemmer av Rødt, Venstre og SV.

  Vi har ulik kunnskap og ulike hjertesaker. Fra normkritikk i skolen til kampen mot vold mot kvinner – vi er alle feminister, antirasister og klare for å ta steget inn i de rom der makten er samlet. Vi står stødig på en feministisk plattform og skal sile all politikk gjennom et likestillingsfilter – fra samferdsel og byutvikling til helse og velferd.

  Fi vil utfordre og støtte. Ikke bare SV, men alle partiene. Vi tar ikke et steg til høyre eller til venstre – men et steg fremover. Svenske Fi har uttalt at de gjerne tar likestillingskampen sammen med liberale, grønne og sosialistiske feminister. Det synes vi er et godt utgangspunkt.

  Vi skal snakke om feminisme og behovet for et mer likestilt Bergen og Hordaland. Vi går til valg på en trygg og tilgjengelig by. SV får bruke sine krefter på å snakke om SV sin politikk. Vi kaller oss begge feministiske partier, men kun FI løfter likestilling opp og øverst på agendaen.

  Til syvende og sist er det folket som bestemmer.

  Nå har folk i Bergen og Hordaland muligheten til å velge et blokkuavhengig rosa parti. Et parti som ikke har likestilling som en av flere saker på blokken, men et parti som har likestilling som selve Saken.

  Vi er avhengige av støtte og vi er avhengige av å tilegne oss kunnskap – raskt. For et parti som har rettferdig representasjon som en grunnpilar, må mangfold være mer enn et moteord. Vi vil ikke snakke på vegne av, men med selve stemmen til de som blir diskriminert – på bakgrunn av kjønn, kjønnsidentitet, alder, funksjonsdyktighet, seksuell legning, tro, hudfarge, etnisitet eller statsborgerskap.

  Vi i Fi kommer til å være fullstendig utslitte når valgkampen er over. Vi er feministiske underdogs (eller var det pantere?) med absolutt alt å vinne. FI skal farge Bergen og Hordaland rosa!

  Read More

  I anledning kvinnedagen som var skrev jeg et svar til debattinnlegget i Bergens Tidende om liberal feminisme – min oppfordring til hverdagsfeminisme og om å la feministtrøya sitte litt mer romslig både på kvinne- og mannekropp kan leses her. 

  Read More

  …debattinnlegg i en riksavis! Barnlig glede over å mene noe, på ordentlig, på trykk i Aftenposten. En søt liten sak om Stemmerettsjubileet, med utgangspunkt i innlegget litt lenger ned på siden her.

  Mvh kulturviter og kulturverner Basso.

  IMG_1594

  Read More