— Anette Basso

For Fi: «Bortvist» – vår appell

Kjære leser! Dette er en tekst som ble ført i pennen for Feministisk initiativ Bergen-Hordaland, i min rolle som talsperson og listekandidat ved #valg2015. Teksten ble holdt som en appell på Festplassen 10.07.15, i forbindelse med demonstrasjonen «Bortvist»


Feministisk initiativ er et feministisk og anti-rasistisk parti som arbeider for likestilling og mot diskriminering.

Vi mener at alle mennesker er like mye verd, uansett kjønn, seksuell legning, kjønnsidentitet, alder, klasse, funksjonsvariasjoner, livssyn, hudfarge, etnisitet eller statsborgerskap.

Det betyr ikke at vi alle er like. Vi møter ulike utfordringer, har ulike erfaringer og har ulike behov. Men vi skal fremdeles ha like rettigheter, like muligheter og likt ansvar for å kunne påvirke våre egne frie liv.

Vi krever en helsefaglig tilnærming til ruspolitikken, basert på kunnskap – ikke moral. Vi vil jobbe for en ruspolitikk som tar den individuelle brukeren sine behov på alvor.

Som et feministisk parti mener vi det er nødvendig å se på rusproblematikken med et kjønnsperspektiv. Kvinner og menn kan ha ulik rusatferd og rusproblematikk, ulike behandlingsbehov og reaksjoner på behandling.

Er du kvinne i rusmiljøet er også sannsynligheten for å bli utsatt for vold større enn i andre miljøer. Organisasjoner vi har snakket med har fortalt oss at kvinnene i miljøer som er belastet med rus og kriminalitet havner nederst på rangstigen. Mange blir offer for svært krenkende hendelser, og flere lever i relasjoner med vold og seksuelle overgrep.

Voldsutsatte kvinner som sliter med rus får ikke hjelp av krisesentrene. Dette ønsker både krisesenteret selv og vi å gjøre noe med. Menneskerettigheter opphører ikke selv om man er ruset. Vold skal ses på som vold uansett hvem som blir utsatt for den.

Det finnes flere organisasjoner her i byen som gjør en livsviktig jobb med å ivareta tryggheten til voldsutsatte kvinner i rusmiljøet. Men kommunen selv må ta et større ansvar. Det starter med et eget krisesenter for kvinner, og et eget også for menn, utsatt for vold i nære relasjoner – uten krav om rusfrihet.

Mennesker med rusproblemer er like unike og egenartet som resten av Bergens befolkning. Det finnes ikke én forklaring på hvorfor noen misbruker rus og heller ikke én løsning som hjelper alle mennesker med rusproblemer. Vi vil snu pilen fra sambehandling til individuell behandling.

Vi må begynne med å ta rusmisbrukerne på alvor. Vi vil at mennesker med rusproblemer skal få sjansen til å leve et liv uten rus dersom de vil det. Med medisiner, aktiviteter, muligheter til å jobbe og til å bo – tilpasset hver enkelt.

Mange i rusmiljøet er bostedsløse og uten mulighet for å skaffe seg en trygg bolig. Mange har kanskje aldri hatt en trygg bolig. Vi vet også at det er lange køer for kommunale boliger i Bergen. Dette må det gjøres noe med, raskt.

Vi vil nemlig at hjelpetiltakene skal sentreres i hjemmet. Vi vil at de som har bruk for hjelp og opplæring for å bo i egen bolig skal få det. Vi må tilby bolig i et miljø der mennesker med rusproblemer ikke blir plassert sammen, som i dag.

Mye av det vi ønsker koster mye penger. Vi vet at politikk handler om ressurser. Vi tror ikke at bøtelegging og bortvisning vil ha en avskrekkende effekt og vi synes det er en dårlig bruk av ressurser.

Det er vår oppgave, som politikere, å prioritere annerledes. Det er vårt ansvar som medmennesker å bry oss.

0 comments
Submit comment